Development of a Pathway-Directed Drug Screen Platform for Cutaneous T Cell Lymphoma Using Patient-Derived Xenograft Models.

CHI-HENG WU, Chen-Yen Yang, Linlin Wang, Hua-Xin Gao, Rakhshandehroo Taha, Shervin Afghani, Laura Pincus, Ronald Balassanian, James Rubenstein, Ryan Gill, Sourav Bandyopadhyay, Frank McCormick, Mark Moasser, Weiyun Z. Ai. Development of a Pathway-Directed Drug Screen Platform for Cutaneous T Cell Lymphoma Using Patient-Derived Xenograft Models. Blood. 2019 Nov 13; 134(Supplement_1):1578-1578.

2019
https://researcherprofiles.org/profile/84563210

CHI-HENG WU, Chen-Yen Yang, Linlin Wang, Hua-Xin Gao, Rakhshandehroo Taha, Shervin Afghani, Laura Pincus, Ronald Balassanian, James Rubenstein, Ryan Gill, Sourav Bandyopadhyay, Frank McCormick, Mark Moasser, Weiyun Z. Ai